The following is needed to remove a co-applicant:


a) Updated Independent Distributor Application Form (form available in the BackOffice under the ‘Documents’ section)
b) Complete Remove Co-applicant Form signed by both parties (or letter signed by both parties, applicant and co-applicant). (See attached)
c) Copy of valid ID from co-applicant


Please, keep in mind that ID numbers must be referenced in all correspondence with the company.


All information should be forwarded to compliance@organogold.com for proper review and they will contact you if any additional information is necessary.


 * Additional requirements apply for distributors in Mexico. Please send an email to mx.cumplimiento@organogold.com for further details


__________________________________________________________________________________________________________________________


 Remover Co-aplicante


Lo siguiente es necesario para eliminar un co-solicitante:


a) Formulario de Aplicación de Distribuidor Independiente actualizado
b) Rellenar el fomulario de Co-Aplicante firmado por ambas partes (o una carta de solicitud por ambos,  el Aplicante y el Co-Aplicante). (Ver adjunto)
c) Copia de identificación gubernamental válida del co-solicitante


Por favor, recuerde que debe proporcionarnos su número de ID y el de todas las cuentas afectadas siempre que contacten con la compañía para agilizar los trámites.


 * Requisitos adicionales aplican para los distribuidores en México. Por favor enviar un correo electrónico a mx.cumplimiento@organogold.com para obtener más detalles.


__________________________________________________________________________________________________________________________


Les documents suivants sont nécessaires pour enlever un co-candidat:


a) Les parties doivent notifier la Compagnie par écrit (La notification doit être signée par les deux parties)
b) Un formulaire de candidature de distributeur indépendant mis à jour.
c) La copie d'une pièce d'identité en cours de validité du co-candidat.


Suite à l’approbation et au retrait de la présente adhésion, le co-candidat peut rejoindre Organo Gold immédiatement sans attendre durant 6 mois. Ce point est clarifié ci dessous dans la section sur la Dissolution de partenariat dans notre Politique et Procédure:


____________________________________________________________________________________________________________________________


Удаление Со-заявителя


Для удаления Со-заявителя необходимо следующее:


a) Стороны должны письменно известить компанию (уведомление должно быть подписано обеими сторонами)
b) Исправленная форма заявления независимого Дистрибьютора (находится в бэк-офисе, в разделе «документы»)
c) Копия документа со-заявителя, удостоверяющего личность


Пожалуйста, указывайте Ваши номера ID в любой переписке с компанией.


После подтверждения и удаления существующего членства, со-заявитель может сразу же вновь присоединиться к команде Органо Голд, не ожидая 6 месяцев. Подробное разъяснение Вы найдете в разделе о Расторжении Партнерства в Принципах Политики и Проедур.


Расторжение брака или делового партнерства:


1. Если брак расторгается, стороны должны уведомить Компанию в письменной форме, указав, кто сохранит за собой право являться Дистрибьютором. Уведомление должно быть подписано обеими сторонами.
2. До получения такого уведомления комиссионные и премиальные будут выплачиваться в соответствии с имеющейся в деле действующей редакцией Заявления Дистрибьютора и Соглашения с ним. В любом случае Компания не участвует в урегулировании споров или разделе комиссионных и премиальных выплат между разводящимися супругами или членами распускаемых организаций.
3.После завершения расторжения вторая сторона может зарегистрироваться в программе в качестве нового Дистрибьютора под руководством выбранного ею Спонсора, предварительно подав оформленное Заявление и Соглашение, если такая сторона имеет хорошую репутацию в Компании.


Если обнаружится, что дистрибьютор является со-заявителем в одном из аккаунтов, а в другом аккаунте он является главным заявителем, то это будет расценено, как случай регистрации нескольких аккаунтов и второй аккаунт будет аннулирован. Дистрибьютор должен сначала аннулировать свой первый аккаунт, а потом открывать новый, при условии отсутствия долгов перед компанией.


________________________________________________________________________________________________________________________


Verwijder een mede aanvrager


Het volgende is nodig om een mede aanvrager te verwijderen:


a De partijen moeten het bedrijf schriftelijk op de hoogte brengen ( de notificatie moet ondertekend worden door beide partijen)
b Ge-update Onafhankelijke Distributeur Inschrijfformulier (formulier is beschikbaar in de back office onder ‘Documents’ sectie)
c Kopie van een geldige legitimatiebewijs, beide kanten, van beide partijen, aanvrager, en mede aanvrager


Houd in gedachte dat ID nummers moet als referentie gebruikt worden in alle correspondentie met het bedrijf.


Bij goedkeuring en terugtrekking van het bestaande lidmaatschap, de mede aanvrager kan Organo Gold onmiddelijk opnieuw bijwonen zonder 6 maanden te wachten. Dit wordt nader toegelicht in het sectie Ontbinding van het Partnerschap in onze Beleidsmaatregelen en Procedures:


Ontbinding van Huwelijk of Zakelijke Partnerschap:
1.Als een huwelijk, samenwonde verbindtenis of zakelijke partnerschap ontbind, de partijen moet het bedrjif schrijftelijk detailed aangeven wie zal het Distributie positie zal behouden. De notificatie moet de handtekeningen van beide partijen includeren.
2.Totdat het benoemde notificatie, commissie en bonussen zal worden uitbetaald in overstemming met de huidige Distributeur Inschrijfformulier & Overeenkomst. Onder geen enkel omstandighededen zal de Onderneming zich niet bemoeien met geschillen beslechting of commissies splitsen tussen gescheiden partners of ontbonden bedrijven.
3. Zodra de ontbinding is afgerond, kan de tweede partij het recht om in te schrijven als een nieuwe distributeur onder de sponsor van zijn of haar keuze bij de indiening van een volledig ingevuld aanvraagformulier en overeenkomst, als hij of zij nog steeds in goede staat is met de Vennootschap.


Als we een geval vinden waarin een distributeur is een mede-aanvrager in een account en hij heeft een tweede rekening als een hoofdaanvrager, zal het worden beschouwd als een meerdere accounts zaak en de tweede account wordt geannuleerd. De distributeur moet eerst zijn partnerschap in de eerste account ontbinden en dan kan hij of zij een nieuwe account openen als hij of zij in goede staat is met de onderneming.


___________________________________________________________________________________________________________________________


Αφαιρέστε ένα Συναιτούντα


Απαιτούνται τα ακόλουθα για να αφαιρέσετε ένα συναιτούντα :


α) Τα μέλη θα πρέπει να ενημερώσουν την εταιρεία εγγράφως ( η κοινοποίηση πρέπει να υπογραφεί και από τα δύο μέρη )
β ) Ενημερωμένη αίτηση Ανεξάρτητου Διανομέα (το έντυπο χορηγείται στο back office σας στην ενότητα « Έγγραφα » )
γ) Αντίγραφο έγκυρης αστυνομικής ταυτότητας και τις 2 πλευρές από τα δύο μέρη αιτούντα και συναιτούντα.


Παρακαλούμε , να έχετε κατά νου ότι οι αριθμοί ID πρέπει να αναφέρονται σε όλη την αλληλογραφία με την εταιρεία .


Μετά την έγκριση και την απόσυρση από την υπάρχουσα συνδρομή , ο συναιτούντας μπορεί να επανενταχθεί στην Organo Gold αμέσως χωρίς να περιμένει για 6 μήνες . Αυτό διευκρινίζεται περαιτέρω στο τμήμα για Διάλυση Εταιρικής Σχέσης στους Όρους Χρήσεως και Διαδικασίες μας :


Διάλυση του γάμου ή της εταιρική επιχείρησης :
1 . Σε περίπτωση που ένας γάμος , ή μία εταιρική σχέση διαλύονται , τα μέρη οφείλουν να κοινοποιήσουν γραπτώς την Εταιρεία με λεπτομέρειες ως προς το ποιος θα διατηρήσει τη θέση του Διανομέα. Η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τις υπογραφές και των δύο μερών .
2 . Μέχρι την εν λόγω γνωστοποίηση , οι προμήθειες και τα μπόνους θα πρέπει να καταβληθούν σύμφωνα με την τρέχουσα Αίτηση Διανομέα. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θα παρεμβαίνει στη διευθέτηση διαφορών ή διάσπαση προμήθειας μεταξύ των συζύγων.
3 . Μόλις οριστικοποιηθεί η διάλυση , το δεύτερο μέρος δικαιούται να εγγραφεί ως νέος αντιπρόσωπος κάτω από τον Σπόνσορα της επιλογής του ή της κατά την υποβολή της συμπληρωμένης Αίτησης & Συμφωνίας , αν αυτός ή αυτή παραμένει σε καλή κατάσταση με την Εταιρεία .


Αν βρούμε μια περίπτωση όπου ένας διανομέας είναι συναιτούντας σε ένα λογαριασμό και κατέχει ένα δεύτερο λογαριασμό , ως κύριος αιτούντας , τότε θα θεωρείται μια υπόθεση πολλαπλών λογαριασμών και ο δεύτερος λογαριασμός θα ακυρώνεται . Ο διανομέας θα πρέπει να τερμαρίσει τη συνεργασία του με τον πρώτο λογαριασμό και τότε αυτός ή αυτή μπορεί να ανοίξει ένα νέο λογαριασμό αν αυτός ή αυτή παραμένει σε καλή κατάσταση με την Εταιρεία .


____________________________________________________________________________________________________________________________


Entfernung eines Mitzeichnenden


Um den Mitzeichnenden (Co-Applicant) zu entfernen, benötigen wir folgende Dokumente:


a) die beteiligten Parteien müssen uns schriftlich informieren (der Antrag muss von beiden unterschrieben werden)
b) mit den entsprechenden Daten versehenes Formular “Vertriebspartnerantrag”, um die Angaben zu ändern (dieses Formular ist im Backoffice unter „Sonstiges“ und dann „Dokumente“ unter dem Namen „Independent Distributor Application Form“ verfügbar)
c) beidseitige Kopie eines gültigen Personalausweises von beiden Parteien, sowohl des Hauptzeichnenden als auch des Mitzeichnenden.


Bitte beachten Sie, dass im Schriftverkehr mit dem Unternehmen stets die Id genannt werden sollte.


Nach Genehmigung und Löschung aus der aktuellen Vertriebspartnerschaft kann der Mitzeichnende sich sofort neu bei Organo Gold registrieren, ohne sechs Monate warten zu müssen. Dies geht aus dem Kapitel „Dissolution of Partnership“ unserer “Policies and Procedures” hervor:


Auflösung der Ehe oder Geschäftspartnerschaft:
1. Falls eine Ehe, Lebensgemeinschaft oder Geschäftspartnerschaft aufgelöst wird, müssen die beteiligten Parteien das Unternehmen schriftlich darüber detailliert informieren, wer die Position des Vertriebspartners übernehmen soll. Diese Mitteilung muss die Unterschriften beider Parteien enthalten.
2. Bis zur besagten Mitteilung warden Provisionen und Boni nach laufendem Vertriebspartner-Vertrag ausgezahlt. Das Unternehmen wird unter keinen Umständen in Einigungsgespräche eingreifen oder Provisionen zwischen den sich scheidenden Ehepartnern oder Mitgliedern einer Geschäftspartnerschaft aufteilen.
3. Sobald die Auflösung wirksam ist, wird die zweite Partei dazu berechtigt sein, unter Einreichung eines neuen Vertriebspartnervertrags sich unter einem Sponsor ihrer oder seiner Wahl neu als Vertriebspartner zu registrieren, sofern das Verhältnis zwischen ihr und dem Unternehmen im guten Stande ist.


Wenn wir darüber in Kenntnis gelangen, dass ein Vertriebspartner Mitzeichnender zu einem Konto ist und noch ein zweites Konto als Hauptzeichnender unterhält, wird dies als mehrfache Registrierung betrachtet und das zweite Konto gelöscht. Der Vertriebspartner muss zuerst seine Vertriebspartnerschaft zum ersten Konto auflösen, bevor er oder sie – immer ein gutes Verhältnis zum Unternehmen vorausgesetzt – sich neu registrieren kann.


__________________________________________________________________________________________________________________________


Rimozione del Co-applicant


I seguenti documenti sono necessari per rimuovere un co-applicant:


a) Lettera scritta e firmata da tutte le parti coinvolte.
b) Nuovo modulo per diventare Incaricato (disponibile nel proprio back office alla sezione “documenti”)
c) Copy of valid government ID, fronte-retro, di entrambe le parti, applicant e co-applicant


Vi ricordiamo che il numero ID deve essere indicato in ogni comunicazione con l’Azienda.


Il co-applicant ha diritto ad iscriversi come nuovo Incaricato alle vendite con uno Sponsor di propria scelta senza dover aspettare 6 mesi, previa approvazione. Ciò è chiarito nella sezione dedicata allo scioglimento della Partnership, delle nostrePolitiche&Procedure:1) In caso di scioglimento di un matrimonio, di una convivenza o di una partnership commerciale, le parti devono notificare la Società per iscritto specificando chi manterrà la posizione di Incaricato alle vendite. La notifica deve includere le firme di entrambe le parti.
Organo Gold Politiche & Procedure – Italia - In vigore dal 24/07/2012 Pagina 11 di 27


2) Fino a detta notifica, i pagamenti per le commissioni e i premi saranno pagabili in conformità con la Domanda per diventare incaricato Organo Gold corrente. In nessun caso la Società interverrà nelle controversie di pagamento o effettuerà divisioni nelle commissioni o bonus tra due coniugi in fase di divorzio o tra due membri di entità in scioglimento.


3) Una volta finalizzato lo scioglimento, la seconda parte ha il diritto di iscriversi come nuovo Incaricato alle vendite con uno Sponsor di propria scelta previa presentazione di una Domanda per diventare incaricato Organo Gold completa, se rimane in regola con la Società


____________________________________________________________________________________________________________________________


準申請者の解約(削除)


準申請者登録の解約(削除)の件でございますが、
OGジャパン代理店規約にございます『代理店登録情報変更依頼書』の”準申請者登録・解約”の欄にご記入下さいませ。


解約をされた準申請者は、変更が受理された時点で新たに登録することが可能です。


_____________________________________________________________________________________________________________________________


All information should be forwarded to our Compliance department for proper review and they will contact you if any additional information is necessary.  Please submit the documents to the following email address:


Kenya- kenya@organogold.com


Europe- eu.compliance@organogold.com


FSU- cis.compliance@organogold.com


Australia, New Zealand, Asian countries, USA, Canada, Jamaica and  Latin America- compliance@organogold.com


Mexico- mx.cumplimiento@organogold.com