01 สิงหาคม 2559

เรื่อง นโยบายการรับผลิตภัณฑ์

เรียน ผู้จำหน่ายอิสระ ออร์กาโน่


บริษัทออร์กาโน่ โกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ขอแจ้งให้ผู้จำหน่ายอิสระทราบเกี่ยวกับนโยบายการรับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้


เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ผู้จำหน่ายอิสระที่สั่งชื้อผลิตภัณฑ์ กับทางบริษัทฯ ขอให้ท่านมารับผลิตภัณฑ์ภายใน 30 วัน (นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าผลิตภัณฑ์) หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียมการดูแลผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ตามรายละเอียดต่อไปนี้


- ชุด Bronze 50 บาท / ชุด / เดือน
- ชุด Silver 120 บาท / ชุด / เดือน
- ชุด Gold 200 บาท / ชุด / เดือน
- ผลิตภัณฑ์ 5 บาท / ชิ้น / เดือน


สำหรับผู้จำหน่ายอิสระท่านใดที่ค้างรับผลิตภัณฑ์มาก่อนหน้านี้ ทางบริษัทฯขอแจ้งให้ท่านมารับผลิตภัณฑ์ภายใน วันที่ 31สิงหาคม 2559 ( 1 เดือนนับจากวันที่1 สิงหาคม 2559) หากท่านยังไม่มารับผลิตภัณฑ์ค้างรับดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียมการดูแลผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น


หากผู้ท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center โทรฟรี 1800 011 101, อีเมล thailand@organogold.com หรือ Live Chat


 


ขอแสดงความนับถือ

บริษัทออร์กาโน่ โกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด